Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2013

PSA

Obrázek
PSA


Charakteristika 

PSA je glykoprotein s molekulovou hmotností 34 kDa, který je z 90% tvořen jednoduchým polypeptidickým řetězcem 238 aminokyselin a z 10% sacharidy. Patří do skupiny kalikreinů.
Je produktem aminových buněk epitelu prostatické tkáně 


Výskyt 

PSA je přítomen v prostatické tekutině, seminální plazmě, ve zdravé, hyperplastické i maligní prostatické tkáni a v metastázách prostatického původu.
PSA je rovněž produkován paraureterálními žlázami a ve velice nízkých koncentracích se vyskytuje i u žen.

Fyziologická funkce
Je proteázou a je zodpovědný za zkapalnění seminální plasmy (tím poté usnadňuje pohyb spermatozoí)


Biologický poločas
PSA 2 - 3 dny
fPSA 7 hodin 


Senzitivita: 90%
Specificita: malá


Zvýšené hladiny u nemocných s maligním nádorovým onemocněním
• Ca prostaty
• Ca plic
• kolorektální Ca
• Ca prsu
• hepatocelulární Ca
• Ca nadledvin


Zvýšené hodnoty při benigní etiologii onemocnění
• benigní hyperplázie prostaty
• prostatitida
• infarkt prostaty
• mechanické dráždění prostaty (vyšetření p…

VZP hradí inovativní lék na karcinom prostaty

Obrázek
MEDICAL TRIBUNE CZ > VZP hradí inovativní lék na karcinom prostaty

Poznámky:

Cabazitaxel - semisyntetický taxan

způsobuje rozrušení mikrotubulární sítě v buňkách. Váže se na tubulin a podporuje seskupování tubulinu do mikrotubulů, zároveň však inhibuje jejich depolymeraci. Tímto způsobem dochází ke stabilizaci mikrotubulů.


Jeho registrace je založena především na studii  TROPIC. Do ní bylo randomizováno 755 mužů s pokročilým karcinomem prostaty, ti dostávali buď cabazitaxel, nebo mitoxantron, oba v kombinaci s prednisonem. Riziko úmrtí bylo u cabazitaxelu sníženo o 28 % a medián přežití byl 15,1 měsíce ve srovnání s 12,7 měsíce na mitoxantronu. Navíc cabazitaxel zpomalil progresi onemocnění, medián progression‑free intervalu byl 2,8 měsíce ve srovnání se 1,4 měsíce na mitoxantronu. Kvůli nežádoucím účinkům, jako byla neutropenie a renální selhání, ukončilo terapii cabazitaxelem 18 % probandů ve srovnání s osmi procenty na mitoxantronu.
Nový lék je vázán na péči ve specializovaných on…