Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2012

Močová inkontinence po operaci prostaty

Obrázek
87% mužů trpí únikem moči po odstranění prostaty operací. 25% z těchto lidí skončí s trvalým postižením inkontinencí a  nošením jedné až dvou plen za 24 hodin. U 5% až 3 plen /den.


Na videu metoda cvičení dr. Daniela Kiragese  
Related articlesConservative Treatment of Incontinence After Prostate Surgery Highlighted During Prostate Cancer Awareness Month

Radikální prostatektomie

Obrázek
Vzhledem k tomu , že mým oborem je onkologie , přenechám podrobnosti urologům . 


Poznámkypřidání pánevní lymfadenektomie - pokud pravděpodobnost postižení  uzlin dle normogramů je více jak  7%srovnání  otevřené RAPE a robotické - Robotická radikální prostatektomie poskytuje výhodu v miniinvazivním přístupu, dalším snížení krevních ztrát a relativně rychlejší rekonvalescenci, onkologické výsledky jsou srovnatelné (zdroj)neoadjuvantní androgenní deprivace nepřináší významný benefit v OS ani 
v době přežití bez progrese – tato moda­lita tedy nemá v rámci chirurgické léčby karcinomu prostaty žádný význam (zdroj)adjuvantní  hormonální léčba po RAPE u N+ kontroverzní    ( zdroj)Indikace zevní RT po RAPE pozitivní okrajeextrakapsulární šíření T3postižení semenných váčkůneklesá-li PSA po RAPE  na  0,0 ng/ml po 2 měřeních    (radioterapie by měla být zahájena dříve než dosáhne  1,5 ng /ml)časná adjuvantní radioterapie významně zlepšuje ve srovnání s opožděnou radioterapií dobu přežití 15 let be…

PCA3

Obrázek
Prostate Cancer Antigen 3


marker je vysoce exprimován v nádorové prostatické tkáni. Stanovení PCA3 má pomoci při správném výběru pacientů pro biopsii prostaty zejména v případě hodnot PSA 2,5–10 ng/ml (tzv. šedá zóna) a v případě podezření na karcinom prostaty navzdory negativnímu výsledku první biopsie.


- exprese v nádorové tkáni prostaty je 10–100násobně vyšší (medián 66násobně)
- v jiných tkáních (jak normálních, tak nádorově postižených, včetně močo­vého měchýře, varlat, ledviny, prsu či vaječníku) jsou jeho hodnoty nedetekovatelné 


PCA3 exprimován epiteliálními buňkami pros­taty, je jeho stanovení možné v ejakulátu nebo spontánně vymočené moči 

výtěžnost je však mnohem vyšší, předchází-li odběru moči masáž prostaty ( tři tahy prstem po obou lalocích prostaty ) při DRE – bez předchozího DRE jsou validní výsledky získány v 80 %, po DRE až v 98 %odebírá se 20–30 ml první vymočené moči po masáži prostaty. Tato moč je přepravována v nádobě obsahující buffer pro stabilizaci mRNA ve vzorku k…

Biopsie prostaty

Obrázek
Poznámky

doporučuje se odběr min. 10-ti vzorkůu prostaty o objemu 30–40 ml je nutné odebrat alespoň 8 vzorkůodběr více než 12 vzorků nepřinese výrazně jednoznačnější výsledekpři první biopsii je vhodné vzorky odebírat co nejvíce posteriorně a laterálně z periferní části prostatické žlázy. Další vzorky je třeba odebrat z oblastí, kde DRE/TRUS identifikovaly podezřelý nálezintraepiteliální prostatická neoplazie vysokého grade (PIN) předsta­vuje indikaci pro opakované provedení biopsie pouze v případě, že se nachází multifokálně  Zdroj: Uroweb.org

Video pro pacienty 

Aktivní sledování

Obrázek
aktivní sledování je možno zvolit jako možnost pro pacienty , kterým je  možno v budouvnu nabídnout kurativní léčbu. 


Pacienti jsou bedlivě sledování a kurativní léčba je zahájena v případě, že dojde k progresi onemocnění a nebo se vyskytne riziko progrese. 


Indikace: Gleason  ≤ 6T1-2méně nebo rovno jak  3 pozitivní vzorky z biopsiePSA po 10 ng/mlDefinice progrese a zahájení léčbyPSA doubling time  více nebo rovno 2-4 roky (pod 3 roky) progrese Gleson skore při opakované biopsii nad či rovno  7 (prováděná v intervalu  1-4 roky )progrese PSA nad 10ng/mlJak provádět  PSA každé  3-4mklinické vyšetření + DREpunkční biopsie  1x ročně 
Odkazy Urologie pro praxi 2010,11(5)

Kazuistiky

Vymizení scintigrafického obrazu „superscanu“ u pacienta s karcinomem prostaty
MUDr. Daniela Chroustová, MUDr. Josef Šach, MUDr. Martin Lukeš,Urolog. pro Praxi, 2008; 5

Radikální prostatektomie

Indikace
T1b-T2,GS2-7, PSA pod  20, life expectancy nad  10 let
Výběrově pacienti s malým nádorem ze skupiny s vysokým rizikem rekurence

Tumor free interval 10 let 

85% pacientů s nádorem omezeným na prostatu65% p. s extrakapsulárním šířením s neg. chir okrajem a 25% s pozitivním chir. okrajem25% postižení semenných váčků10% N+


Odkazy
Onkologie 2010,č.2Radikální prostatektomie

Watchful waiting

vyčkávání s terapií u pacientů polymorbidních starších do objevení symptomů  a poté hormon. manipulance či pal. léčba ( bifosfonáty ,analgetika, analg. Rt)


Odkazy

Konzervativní postupy u karcinomu prostaty

Prognostické skupiny

Skupina I T1 – T2a a GS pod či rovno 6 a PSA pod 10 ng/mL 
Skupina II A T1 -T2a a GS rovno 7  a PSA pod 20 ng/mL T1 -T2a a GS pod či rovno 6 a PSA 10 -20 ng/mL T2b a GS pod a rovno 7  a PSA pod 20 ng/mL
Skupina IIB T2c T1-2 a PSA rovno či nad 20 ng/mL T1-2 a G rovno či více 8
Skupina III T3a,b
Skupina IV T4 N1 M1

Standardy

Obrázek
UROLOGICKÁ SPOLEČNOSTMOU BRNOFN HRADEC KRÁLOVÉČOSNCCNGUIDELINES EVROPSKÉ UROLOGICKÉ ASOCIACE PRO KARCINOM PROSTATY 2014
Karcinom prostaty je jedním z hlavních medicínských problémů v mužské populaci. Je to nejčastější typ nádoru u starších mužů v Evropě. Incidence je nejvyšší v severní a západní Evropě (> 200 případů na 100 000 obyvatel), ale i ve střední a jižní části její incidence stále roste.
Screening a časná diagnostika Individualizovanou strategii k časné detekci karcinomu prostaty je podle míry rizika vhodné nabídnout dobře informovanému pacientovi s očekávanou délkou života 10–15 let (úroveň důkazu 3, stupeň doporučení B). Časné testování PSA je doporučováno u mužů nad 50 let věku (nebo ve věku nad 45 let, pokud se karcinom prostaty vyskytl v rodině); u mužů černé pleti; u mužů, kteří ve věku 40 let měli hodnotu PSA > 1 ng/ml; u mužů, kteří ve věku 60 let měli hodnotu PSA > 2 ng/ml (úroveň důkazu 2b, stupeň doporučení A). Další kontrolu je vhodné stanovit podle míry ri…

TNM klasifikace

Obrázek
TNM - 7vydání 2009
T Primární tumorTx Primární tumor nelze hodnotit

T0 Žádný důkaz primárního tumoru

T1 Klinicky němý, nehmatný nebo pomocí vyšetření nezobrazitelný tumor
      T1a Histologický nález tumoru v < 5 % resekované tkáně
      T1b Histologický nález tumoru v > 5 % resekované tkáně
      T1c Tumor zjištěný jehlovou biopsií (při zvýšeném PSA)


T2 Tumor ohraničený na prostatu
      T2a Tumor postihující polovinu jednoho laloku nebo méně
      T2b Tumor postihující více než polovinu jednoho laloku, ale ne oba laloky
      T2c Tumor postihující oba laloky


T3 Tumor přesahující pouzdro prostaty
      T3a Extrakapsulární šíření (jednostranné nebo oboustranné) včetně mikroskopického  
              postižení hrdla měchýře
      T3b nádor infiltruje semenný váček(váčky)

T4 Nádor je fixován nebo postihuje okolní struktury jiné než semenné váčky: zevní sfinkter,  rektum, mm.levatores a /nebo stěnu pánve 


Poznámka 
1) Nádor nalezený při punkční biopsii v jednom či obou lalocích, avšak nezjistitelný…

Věk pacientů

Obrázek

Statistika ČR

Obrázek
Počet případů na 100 000 osob (viz graf)rok 1977 
Incidence: 22,51   Mortalita: 5,25

rok 2009
Incidence: 119,33 Mortalita:28,54

rok 2013
Incidence: 132,52   Mortalita:28,52

rok 2015
Incidence: 13ž,07   Mortalita:27,8


Počet nově diagnostikovaných pacientů
rok 2015   7049


Počet zemřelých  pacientů rok 2015   1440


Věk pacientů
průměrný medián věku se postupně snižuje 
v r. 1984-1988 byl 73 let , v období 2009-2013 je medián 68 let

Více